top of page

Kemikalier i vardagen


Skribent: Pia Aspegren, Miljöutredare Borås Stad


Det är vida känt att miljögifter sprids från vardagsprodukter såsom leksaker, soffor, golv och kläder. Framför allt är småbarn extra utsatta för farliga kemikalier eftersom de får i sig högre halter i förhållande till sin kroppsvikt, än vad en vuxen får i sig. Barnen genomgår känsliga och viktiga utvecklingsstadier och kan då påverkas negativt av kemikalierna. Samtidigt går det inte att bortse från att kemiska ämnen är en förutsättning för informationssamhället, sjukvården, industrin och mycket annat.


Alla kemikalier är inte farliga men i många fall har felaktig användning, okunskap och lågt ställda miljö- och hälsokrav orsakat stora skador. Idag sprids kemiska ämnen vid råvaruutvinning, förädling och tillverkning av produkter, vid användningen av många varor, avfallshantering och vid olyckor.Kemikalie-coctail

Världsproduktionen av kemikalier har på 50 år ökat från knappt 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton. Vi använder kemiska produkter i många sammanhang, till exempel i läkemedel, kosmetika, tvätt och rengöringsmedel, bekämpningsmedel, och målarfärger.

Ämnen som är långlivade sprids över stora geografiska områden, och de som är bioackumulerande tas upp i organismer och i näringskedjor, ibland först efter omvandling under lång tid till olika nedbrytningsprodukter. Giftiga, allergiframkallande eller på annat sätt miljö- eller hälsofarliga kemikalier förekommer i stort sett överallt. Människor och andra organismer utsätts för en okänd cocktail av tusentals ämnen. Situationen är mycket komplex och kunskaperna små. Tyvärr visar dock historien att många ämnen medfört stor skada på miljö, hälsa och samhällsekonomi.


Fluorerade kolväten som PFOS misstänks kunna påverka immunsystemet och fosterutvecklingen. Läkemedel och nanomaterial kan också vara farliga men effekterna är dåligt utredda. En rad farliga ämnen som knappast diskuteras alls ökar i olika miljöprover, exempelvis bränsletillsatser som dialkyletrar, flamskyddsmedel som klorerade paraffiner, doftämnen, desinfektionsmedel, solskyddsfilter och konserveringsmedel.

Listan över kemikalier kan göras lång och det blir allt tydligare att vi lever i ett gigantiskt globalt kemikalieexperiment.

Comments


bottom of page