Minimering

Varför behöver vi minimera vårt avfall?

Enligt branschorganisationen Avfall Sverige producerar varje svensk 478 kg avfall per person och år (2015). Det är nästan en fördubbling sedan 1980 då varje person producerade 250 kg avfall per person och år. I takt med ökad konsumtion ökar avfallsmängderna. Scenarier som har gjorts för bland annat Göteborg fram till år 2050 pekar på att mängderna kommer att öka dramatiskt om ingenting görs.

Att minska mängden avfall ger miljövinster i form av lägre energibehov, mindre påfrestningar på jordens resurser och mindre utsläpp av växthusgaser. Forskning visar att de årliga utsläppen av växthusgaser kan minska med 300 000 ton koldioxidekvivalenter om mängden hushållsavfall i Sverige minskar med fem procent.

 

Avfallstrappan

 

 

 

 

 

 

Avfallstrappan visar hur avfallet bör tas omhand för att nå en ökad resurseffektivitet i samhället. Ju högre upp i trappan, desto bättre. Inom Minimeringsmästarna arbetar vi med de två översta stegen i trappan; ”förebygga” och ”återanvändning”. Båda dessa stegen handlar om att avfall inte ska uppstå. Att förebygga att avfall uppstår är det allra bästa. Det kan man göra redan i affären genom att inte köpa onödiga saker eller att inte handla mer mat än man kommer att äta upp. Genom återanvändning uppstår inte heller något avfall eftersom det man tänkt slänga istället används av någon annan eller till något annat. Exempel på återanvändning är att handla second hand och att laga trasiga saker istället för att slänga och köpa nytt.

 

Nationellt arbete med avfallsminimering

EU har bestämt att medlemsländerna ska ha nationella program för avfallsminimering. Naturvårdsverket är den nationella myndighet som har ansvar för att det arbetet bedrivs i Sverige. Naturvårdsverket har tagit fram ett avfallsförebyggande program som pekar ut fyra fokusområden som de anser att Sverige ska arbeta extra mycket med. Fokusområdena har valts ut för att de antingen bidrar till mycket avfall eller har en stor miljöpåverkan. Då räknar man även med den miljöpåverkan som produktionen av produkten innebär. 

Fokusområdena är:

  • Mat
  • Elektronik
  • Textil
  • Bygg- och rivningsavfall

Utmaningarna och tematräffarna inom Minimeringsmästarna utgår från detta och behandlar mat, elektronik och textil eftersom det är dessa områden som hushåll främst ger upphov till. 

Läs mer om det avfallsförebyggande programmet på Naturvårdverkets hemsida.